Vedtægter for Kolding fotoklub
(Med ændringer vedtaget på klubbens generalforsamling 8/2-2023)

§ 1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Kolding Fotoklub
Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune.

§ 2. Foreningens formål:
Foreningens formål er at hjælpe medlemmerne i deres interesse for fotografering samt give dem større kendskab til brugen af det fotografiske medie.

Dette vil foregå på klubaftner hvor vi behandler emner, afholder konkurrencer og ture, diskuterer billeder og giver hinanden konstruktiv kritik.

Der vil primært være vidensdeling hvor vi hjælper hinanden med råd og vejledning, men egentlig undervisning kan også foregå.

Ethvert medlem med interesse for fotografering er velkommen, og der kræves ingen minimum af viden ligesom alle typer fotokameraer kan anvendes.

Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3. Foreningens drift:
Foreningens drift finansieres ved årligt kontingent.

Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden for lovens område. Foreningen er åben overfor samarbejde med andre fotoklubber.

§ 4. Medlemmer:
Alle personer med interesse for foto og fotografering kan optages som medlem ved henvendelse til en fra bestyrelsen.

Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest 1 måned efter, at der er rykket for det. Medlemmet får skriftlig besked om udmeldelsen.

Ved en evt. senere genindmeldelse skal skyldigt kontingent udredes.

Udmeldelse skal ske skriftligt til en fra bestyrelsen senest 14 dage før ordinær generalforsamling.

§ 5. Kontingent:
Kontingent for medlemmerne fastsættes på generalforsamlingen for et år af gangen på grundlag af et af bestyrelsen udarbejdet budget. Indeværende års kontingentet forfalder til betaling med udgangen af marts måned.

Ved indmeldelse efter 1. august halveres kontingentet for det første år.

§ 6. Foreningens ledelse:
Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

Foreningen ledes i det daglige af bestyrelsen. ( se § 9 )

§ 7. Generalforsamlingen:
Den ordinære generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:
Valg af referent
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af foreningens regnskab
Indkomne forslag.
Budget for året, herunder kontingentets størrelse.
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.

Generalforsamlingen indkaldes via foreningens hjemmeside eller ved særskilt e-mail til de enkelte medlemmer med mindst tre ugers varsel.

I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uge før generalforsamlingen.

Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være fremsendt til medlemmerne.

Foreningens regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter reglerne i §13.

Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 8. Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen består af 5 personer og 1-2 suppleanter og bliver valgt af klubbens medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne skal være medlem af klubben.

Valg af bestyrelsesmedlemmer gælder for to år af gangen, således at der vekselvis afgår 2 og 3 medlemmer, der dog kan genvælges.

Kasserer og næstformand vælges på de år, hvor formanden ikke er på valg.

Formand, næstformand og kasserer vælges direkte til posterne.

På den ordinære generalforsamling vælges tillige 1-2 suppleanter for 1 år af gangen.

På generalforsamlingen vælges tillige en revisor for foreningen.

§ 9. Bestyrelsens opgaver og virke:
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Kolding Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling en gang årligt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker mundtligt eller pr. e-mail med 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af formanden, næstformanden og referenten.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt medlemmerne til at varetage mindre opgaver.

Bestyrelsen sørger for at:
Referater fra generalforsamlingen, herunder regnskab, budget og bestyrelsens sammensætning.
Beslutningsreferater fra bestyrelsesmøderne gøres tilgængelige for foreningens medlemmer.

§ 10. Budget, ansøgning, regnskab og revision:
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret).

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

Hvis der opnås særlige kommunale tilskud skal tilskudsregnskab indsendes til godkendelse i Kolding Kommune sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte og lokaletilskud.

Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor.
Regnskabet revideres af foreningens revisor.

Kolding ny fotoklub ejer eventuelt indkøbt udstyr. Der kan ikke stiftes gæld eller indgås lejeaftaler ud over evt. lokaleleje. Generalforsamlingen godkender evt. indkøb af udstyr.

§ 11. Tegningsret:
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 12. Hæftelse:
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsomt. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven. For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning, enten af en generalforsamling, bestyrelsen eller når mindst 1/3 af medlemmerne der ikke er i restance fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen ledsaget af det eller de spørgsmål, der ønskes behandlet.
Fremkommer begæringen om en ekstraordinær generalforsamling, skal det ske med mindst 14 dages varsel og med angivelse af en af bestyrelsen fastsat dagsorden og den skal afholdes senest en måned efter indgivelse af begæring. Stemmeret har alle der ikke er i restance med kontingentet.

§ 14. Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.
Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Kulturforvaltningen for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

§ 15. Ophør:
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer.

Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, hvor klubbens opløsning uanset de mødtes antal kan vedtages med 2/3 majoritet. I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen samtidig bestemmelse om, hvad der skal foretages med klubbens midler indenfor Folkeoplysningens område.